PROGRAM DOTACJI DO KREDYTÓW NA BUDOWĘ BUDYNKÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNEK NF15 i NF40

Program dotacji do kredytów na budowę budynków wymaga osiągnięcia wymaganego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji (EU c.o.) – (obliczony z uwzględnieniem wytycznych z zał. 3 do programu.)
Domy jednorodzinne

 • NF40 – EUc.o. ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dopłata 30 000 zł brutto
 • NF15 – EUc.o. ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dopłata 50 000 zł brutto

Lokale mieszkalne

 • NF40 – EUc.o. ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dopłata 11 000 zł brutto
 • NF15 - EUc.o. ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dopłata 16 000 zł brutto

W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF15, dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40. W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona.

Strona projektu "Mieszkanie dla Młodych" >>TUTAJ<<

Spełnienie warunków określonych na stronie programu:

 • minimalne wymagania techniczne
 • spełnienie wymagań w projekcie budowlanym
 • spełnienie wymagań przez zrealizowane przedsięwzięcie
 • zapewnienie jakości robót budowlanych

Określenie podstawowych wymogów, niezbędnych do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkaniowych oraz sposobu weryfikacji projektów i sprawdzenia wykonanych domów energooszczędnych. >>TUTAJ<<

Charakterystykę energetyczną budynku należy wyznaczyć zgodnie z metodyką wykonywania świadectw energetycznych, poszerzoną o dodatkowe wytyczne NFOŚiGW. Wymagania dotyczące obliczania charakterystyki energetycznej budynków w standardzie NF40 i NF15 obejmują:

 • obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania wykonywane metodyką miesięczną (PN-EN ISO 13790:2008)
 • straty ciepła do gruntu obliczne w sposób dokładny zgodnie z normą PN-EN ISO 13370:2001
 • pojemność cieplna budynku obliczana metodą dokładną
 • współczynniki przenikania ciepła przegród obliczane z wykorzystaniem obliczeniowych współczynników przewodzenia ciepła materiałów
 • współczynniki przenikania ciepła obliczane w sposób dokładny oddzielnie dla każdego okna i drzwi, zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2002
 • współczynniki liniowej straty ciepła przez przenikanie dla mostków cieplnych wyznaczane przy wykorzystaniu obliczeń numerycznych (PN-EN ISO 10211)
 • precyzyjnie wyznaczane strumienie powietrza wentylacyjnego potrzebne do określenia współczynnika strat ciepła na wentylację
 • sprawność odzysku ciepła centrali wentylacyjnej wyznaczana zgodnie z normą PN-EN 308
 • precyzyjnie przyjmowana wielkość zysków ciepła od słońca, współczynniki zacieniania dla każdego okna wyznaczane wg PN-EN ISO 13790:2008
 • wartości wewnętrznych zysków ciepła przyjmowane, dla budynków jednorodzinnych, na poziomie od 2,5 W/mkw do 3,5 W/mkw, dla budynków wielorodzinnych - na poziomie 4,5 W/mkw
 • zyski ciepła od instalacji c.o., c.w.u. i wentylacyjnej – pomijane

Aby uzyskać dotację, oprócz charakterystyki energetycznej należy przedstawić:

 • projekt budowlany
 • branżowe projekty wykonawcze
 • oświadczenie projektanta, że projekt wykonano zgodnie ze stosownym rozporządzeniem oraz wytycznymi NFOŚiGW

Obecnie Umowę na dotację budynków NF15 i NF40 podpisało 8 banków